Un nou program de master la Facultatea de Geografie: Analiză Spaţială şi Organizarea Teritoriului (Spatial Analysis and Territorial Organization)

Un nou program de master la Facultatea de Geografie: Analiză Spaţială şi Organizarea Teritoriului / Spatial Analysis and Territorial Organization


PREZENTARE

Analiză Spațială și Organizarea Teritoriului este un masterat de cercetare cu frecvență (IF), de doi ani, în limba engleză, care se adresează tuturor absolvenților Facultății de Geografie, cu deosebire celor de la specializările Geografie și Planificare teritorială. În același timp, masteratul este accesibil și absolvenţilor altor facultăţi de stat sau particulare, din ţară sau străinătate, posesori ai unei diplome de licenţă sau echivalentă acesteia, indiferent de specializare sau anul absolvirii și care sunt interesați a urma o carieră profesională în care să poată combina cunoștințele dobândite anterior cu cele rezultate în urma cercetării relației complexe dintre societate și teritoriu.

SCOP

Scopul fundamental al acestui program de masterat de cercetare este de a satisface nevoile de pregătire avansată și de formare a competențelor și abilităților de cercetare științifică în domeniul Geografiei. Cursurile oferite vor fi orientate spre cercetarea geografică avansată ce le va permite absolvenților să ofere, în diverse roluri și contexte, expertiză în analiza spațiului și practica organizării teritoriului și să fie capabili să inițieze și să gestioneze proiecte de cercetare în evaluarea, organizarea, planificarea și managementul teritorial. De asemenea, programul este gândit ca o bază pentru alte programe de formare profesională post-universitare, specializate sau interdisciplinare, dar cu o puternică componentă teritorială. Se are în vedere formarea și dezvoltarea de abilități de investigație științifică în vederea continuării cercetării în mod autonom, cu deosebire în cadrul studiilor doctorale, de a urma o carieră didactică sau de cercetare în domeniul Geografie.

OBIECTIVE

Programul are în vedere tendințele recente în cercetarea și învățarea geografiei la nivel internațional și cererea crescândă a nevoilor societății în domeniul cunoașterii, cercetării, planificării și managementul teritoriului. Obiectivul principal este acela de a oferi absolvenților studiilor de licență o pregătire avansată orientată spre cercetarea geografică bazată pe metode cantitative și calitative de analiză spațială și reprezentare cartografică. În acest sens, cursanții vor dobândi competențe pentru o investigație comprehensivă a teritoriului și pentru implementarea rezultatelor cercetării în proiecte de dezvoltare.

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT valabil începând din anul universitar 2020-2021

Discipline obligatorii

Cod Denumirea disciplinei Credite
Anul I, Semestrul 1
GME1101 Analiză teritorială pentru dezvoltare (Analysis for Territorial Development) 6
GME1102 Economia spațiului (Spatial Economics) 6
GME1103 Analiză geospațială (Geospatial Analysis) 6
GME1104 Metode de cercetare în managementul teritorial (Research Methods in Territorial Management) 6
GMX1105 Curs opţional 1 (Optional Course 1) 6
Anul I, Semestrul 2
GME1201 Dezvoltare economică regională (Regional Economic Development) 6
GME1202 Identitate teritorială (Territorial Identity) 6
GME1203 Managementul resurselor umane (Human Resource Management) 6
GME1204 Administrarea și utilizarea terenurilor (Land and Land-use Administration) 6
GMX1205 Curs opțional 2 (Optional Course 2) 6
Anul II, Semestrul 3
GME1301 Regiuni funcționale urbane (Functional Urban Regions) 6
GME1302 Regiuni transfrontaliere (Cross-border Regions) 6
GME1303 Areale și comunități marginale (Marginal Areas and Communities) 6
GME1304 Asocieri și divizări regionale (Regional Associations and Divisions) 6
GMX1305 Curs opțional 3 (Optional Course 3) 6
Anul II, Semestrul 4
GME1401 Stagiu de cercetare (Research internship) 25
GME1402 Elaborarea lucrării de disertație (Research for the final thesis) 5

 

Discipline opţionale

Cod Denumirea disciplinei Credite
Anul I, Semestrul 1
GME1106 Metode calitative de cercetare a terenului (Qualitative Field Research Methods) 6
GME1107 Metode de colectare și analiză a datelor cantitative (Quantitative Data Collection and Analysis ) 6
Anul I, Semestrul 2
GME1206 Legislație în gestiunea teritoriului (Legislation in Territorial Management) 6
GME1207 Prospectare și amenajare turistică (Tourist Prospecting and Planning) 6
Anul II, Semestrul 3
GME1306 Guvernanța destinațiilor turistice (Governance in Tourism Destinations) 6
GME1307 Planificare, guvernanță și coordonare teritorială (Planning, Governance and Territorial Leadership) 6

 

STAGIU DE CERCETARE

Ultimul semestru este alocat practicii de cercetare şi elaborării lucrării de disertaţie, activitate care va avea loc în cele patru centre de cercetare ale facultății: Centrul de Geografie Regională, Centrul de Cercetare a Așezărilor și Urbanism, Centrul de Cercetare a Hazardelor şi Riscurilor Geografice și Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă.

PERSONAL DIDACTIC

Toate activitățile sunt coordonate de un colectiv de 18 cadre didactice din toate cele cinci departamente ale Facultății de Geografie, precum și de profesori invitați de la universități partenere din străinătate sau experți din domeniul planificării și administrării teritoriului.

ADMITERE

Admiterea 2022 la Facultatea de Geografie, nivel master

 

DATE DE CONTACT

Universitatea Babeş-Bolyai
Facultatea de Geografie
str. Clinicilor, nr. 5-7
http://geografie.ubbcluj.ro

Oficiul Permanent al Admiterii
Program cu publicul: luni-vineri 09.00-12.00
Telefon: 0040-264-431865
E-mail: admit.geografie@ubbcluj.ro

 

Related Articles