2016-2017 - DISPARITĂŢI DEMOGRAFICE ÎN SPAŢII RURALE

Codul proiectului: DISRUR/14-AUF
Proiect finanţat prin Programul PN III/Subprogramul 3.1. Bilateral/multilateral/Modulul AUF-RO
Perioada de implementare: august 2016 – octombrie 2017
Buget proiect 67.388 RON
Autoritatea contractantă: Institutul de Fizică Atomică – IFA

Parteneri:

  • Partener coordonator: Universitatea Babeş-Bolyai, Centrul de Geografie Regională, Cluj-Napoca (România)
  • Universităţi partenere: Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului, Timişoara (România); Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău (Republica Moldova); Université d’Angers, ESO-Angers-CNRS, Angers (Franţa)

Despre proiect:
DISRUR reprezintă un proiect complex de colaborare universitară internaţională, cu un puternic caracter interdisciplinar, al cărui impact se materializează printr-o metodologie de lucru comună, o bază de date complexă, rezultate recunoscute pe plan naţional şi internaţional, un transfer de cunoştinţe şi modele de bune practici dar şi noi perspective de colaborare academice sau cu alte instituţii pe tematici similare. Proiectul DISRUR îşi propune să devină un suport ştiinţific, obiectiv, pentru deciziile luate de factorii în decizie în cadrul politicilor şi documentaţiilor privind atenuarea disparităţilor regionale.

Obiective:
Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea unui ghid de recomandări privind atenuarea disparităţilor demografice din spaţiile rurale româneşti, axat pe zona munţilor Poiana Ruscă. Înscriindu-se în prevederile documentelor europene şi naţionale existente, obiectivele specifice ale proiectului includ identificarea decalajelor demografice rurale existente în arealele analizate, evidenţierea percepţiei comunităţilor locale asupra disparităţilor demografice, identificarea unor soluţii fezabile, implicit propunerea unor recomandări de atenuare a disparităţilor demografice din spaţiile rurale şi conştientizarea comunităţii academice dar şi a celor locale asupra consecinţelor perpetuării acestor fenomene sociale.

Etape şi activităţi prevăzute:
Pentru asigurarea interdisciplinarităţii parteneriatului creat şi a transferului de modele de bune practici din statele partenere spre spaţiul rural românesc, au fost prevăzute 3 etape de lucru distincte, fiecare dintre acestea axată pe un anumit tip de activitate, după cum urmează:

Etapa I. Analiza diagnostic a spaţiilor rurale din perspectiva disparităţilor demografice
I.1. Repere teoretice şi metodologice privind disparităţile demografice rurale
I.2. Analiza diagnostic a unor spaţii rurale prin abordarea disparităţilor demografice
I.3. Documentarea pe teren

Etapa a II-a. Modele de bune practici privind reducerea disparităţilor demografice din spaţiile rurale
II.1. Identificarea unor modele de bune practici în spaţiul european privind reducerea disparităţilor demografice din spaţiile rurale
II.2. Elaborarea unor recomandări privind reducerea disparităţilor demografice din spaţiile rurale

Etapa a III-a. Diseminarea rezultatelor proiectului DISRUR
III.1. Elaborare şi diseminare studii
III.2. Elaborare rapoarte intermediare şi finale

Rezultate:
Rezultatele estimate includ lucrări ştiinţifice publicate în reviste de specialitate la nivel naţional şi internaţional (ISI, BDI), prezentarea rezultatelor în cadrul unor manifestări ştiinţifice din domeniul abordat, promovarea în mass-media a rezultatelor proiectului şi un ghid cu recomandări de revigorare a spaţiilor rurale afectate de disparităţi demografice.

Persoane de contact:

Prof. univ. dr. Pompei COCEAN
Universitatea Babeş-Bolyai
Centrul de Geografie Regională
Cluj-Napoca, România
Tel.: (+40) 264 597570
E-mail: cgrcluj@gmail.com

Prof. univ. dr. Nicolae POPA
Universitatea de Vest din Timişoara, Centrul pentru Dezvoltare Regională, Studii Transfrontaliere şi Amenajarea Raţională a Teritoriului, Timişoara, România
Tel.: (+40) 256 592218
E-mail: nicolae.popa@e-uvt.ro

Conf. univ. dr. Valeriu SAINSUS
Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova
Tel.: (+373) 22 224128
E-mail:sainsusvaleriu@gmail.com

Conf. univ. dr. Emmanuel BIOTEAU
Université d’Angers, Angers, Franţa
Tel.: (+33) 241 226349
E-mail: emmanuel.bioteau@univ-angers.fr

AREALE DE STUDIU

REZULTATE ŞI PRODUSE