EUROPA. EXERCIŢII DE ANALIZĂ GEOGRAFICĂ INTEGRATĂ

Autor: Gheorghe-Gavrilă Hognogi
Anul apariţiei: 2019
Detalii: 58 p., 44 figuri, 36 tabele şi grafice, 18 titluri bibliografice
Editura: Risoprint
ISBN 978-973-53-2290-8
Editura: Presa Universitară Clujeană
eISBN 978-606-37-0510-6 DESCARCĂ E-BOOK

O lucrare cu structura propusă a fi în măsură să ofere, de o manieră sintetizată, răspunsuri la întrebări despre evoluţia continentului european în toate cele trei planuri temporale: trecut, prezent şi, mai ales, viitor. Necesitatea oferirii acestor răspunsuri de către mediul universitar românesc este justificat, în primul rând, de amplasarea României în Europa, şi nu în alt continent, apoi de faptul că apreciem înţelegerea cadrului imediat exterior nivelului naţional ca şi o nevoie firească, atât în contextul dinamicii fluxurilor de informaţii, de unde greu se pot diferenţia cele corecte de cele intenţionat viciate corecte, dar nu numai. Cele trei capitole încearcă să înfăţişeze „povestea succesului” unui continent din trei perspective geografice diferite: 1. Limite; 2. Relieful. Evoluţie şi implicaţii în economia continentului; 3. Caracteristicile climatico-hidrice. Pentru a avea o imagine completă din punct de vedere geografic, mai sunt necesare analize asemănătoare din alte, credem noi, cinci perspective: 4. Specificităţi biopedologice; 5. Aspecte demografice; 6. Tipare economice europene; 7. Moştenirea istorică (elemente de patrimoniu cultural); 8. Provocări actuale şi viitoare (aspecte de geopolitică).

 


 

DEPOPULAREA SPAŢIILOR RURALE MONTANE. MUNŢII POIANA RUSCĂ. GHID DE RECOMANDĂRI

Autori: Cocean Pompei, Ana-Maria Pop, Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Lelia Papp, Alexandra-Camelia Potra, Nicoleta David
Editura: Risoprint
Anul apariţiei: 2018
Detalii: 44 p., B5, 33 figuri, 26 titluri bibliografice
ISBN: 978-973-53-2208-3
eISBN: 978-973-53-2220-5 DESCARCĂ E-BOOK

Cartea conţine un ghid de recomandări privind evoluţia fenomenului de depopulare în Munţii Poiana Ruscă, cu prezentarea contextului european şi local, inclusiv prin identificarea cauzalităţilor şi efectelor manifestate în teritoriu, şi precizarea unor recomandări de intervenţie pentru unele dintre satele montane. Lipsa coeziunii între politicile existente la nivel european de încurajare a consolidării unei economii montane locale, mai puţin axată pe măsuri de repopulare, şi cele naţionale sau măsurile locale din teritoriul analizat, reprezintă principala cauză pentru care, în prezent, viabilitatea aşezărilor este pusă sub semnul întrebării.

 


 

ŢINUTUL CICEULUI – ANALIZĂ REGIONALĂ

Autor: Alexandra-Camelia Potra
Editura: Risoprint
Anul apariţiei: 2017
Detalii: 368 p., B5, 80 figuri, 14 tabele, 304 titluri bibliografice
eISBN 978-973-53-2031-7 DESCARCĂ E-BOOK

Cartea Ţinutul Ciceului – analiză regională continuă analiza unităţilor de tip „ţară”, iniţiată de prof. univ. dr. Pompei Cocean şi iniţiază analizele regionale pe unităţi spaţiale de tip „ţinut”, devenind, deopotrivă, prima lucrare publicată pe un astfel de teritoriu. Perceput ca teritoriu de proiect şi împrumutând atributele unui autentic spaţiu mental, Ţinutul Ciceului se individualizează la nivel microregional ca o unitate teritorială funcţională, fapt validat ca ipoteză de cercetare şi în prezenta lucrare. Lucrarea este adresată mediului academic, specialiştilor din domeniul planificării şi amenajării teritoriale, administraţiilor locale, dar şi publicului larg şi comunităţilor locale implicate.

 


 

PLANIFICARE TERITORIALĂ: DE LA TEORIE LA PRACTICĂ. STUDII DE CAZ DIN ŢINUTUL CICEULUI ŞI ŢARA NĂSĂUDULUI

Coordonatori: Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Alexandra-Camelia Potra, Ana-Maria Pop, Júlia A. Nagy, Lelia Papp, Ibolya Török, Dănuţ Huciu
Editura: Risoprint
Anul apariţiei: 2017
Detalii: 130 p., format B5, 30 fig., 79 titluri bibliografice
ISBN 978-973-53-2083-6
eISBN 978-973-53-2084-3 DESCARCĂ E-BOOK

Rezultatele proiectelor studenţeşti asociate practicii din Ţinutul Ciceului şi Ţara Năsăudului, desfăşurată în perioada 21 martie – 31 mai 2017, se regăsesc în prezenta publicaţie. Aflată la a doua ediţie, cartea urmăreşte, după tiparul unor lucrări de planificare şi amenajare teritorială, modul în care nişte resurse din teritoriu pot fi valorificate optim şi pot constitui soluţii viabile pentru comunităţile locale implicate.

 


 

ŢARA HAŢEGULUI. STUDIU DE GEOGRAFIE REGIONALĂ

Autor: Gheorghe-Gavrilă Hognogi
Editura: Risoprint
Anul apariţiei: 2016
Detalii: 270 p., B5, 77 figuri, 9 tabele, 226 titluri bibliografice
ISBN 978-973-53-1721-8
eISBN 978-973-53-1725-6 DESCARCĂ E-BOOK

Cartea încheie seria de studii doctorale dedicată celor 18 „ţări” identificate la nivelul României. Adaptată necesităţilor comunităţilor locale din Ţara Haţegului şi urmând un plan integrat de analiză a acestui sistem teritorial, cartea poate fi un instrument de lucru pentru orice alt tip de documentaţie de amenajare teritorială. Pe parcursul celor şase capitole, toate documentate minuţios şi bogat ilustrate, autorul tratează cu rigurozitate specificităţile regionale, atuu-rile şi disfuncţiile teritoriale existente printr-o abordare complexă, integrată, de tip regional. Pentru a atinge scopul principal al lucrării, acela „de a realiza un instrument de lucru util”, autorul a „împrumutat” din expertiza istorică, economică, etnografică, geomorfologică etc., până în punctul atingerii unor valenţe practice.

 


 

PLANIFICARE TERITORIALĂ: DE LA TEORIE LA PRACTICĂ. STUDII DE CAZ DIN ŢARA HAŢEGULUI

Coordonatori: Ana-Maria Pop, Lelia Papp, Gheorghe-Gavrilă Hognogi, Júlia A. Nagy, Alexandra-Camelia Potra
Editura: Risoprint
Anul apariţiei: 2016
Detalii: 108 p., format B5, 23 fig., 96 titluri bibliografice
ISBN 978-973-53-1865-9
eISBN 978-973-53-1866-6 DESCARCĂ E-BOOK

Iniţiat sub forma unei practici de specialitate cu studenţii specializării Planificare teritorială, din cadrul Facultăţii de Geografie a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, prezentul volum a văzut lumina tiparului ca rezultat al proiectelor elaborate. Arealele de studiu alese s-au calat pe spaţiul regional al Ţării Haţegului, fiecare areal răspunzând unei provocări actuale, fie ea demografică, socio-economică sau environmentală. Cele 5 studii realizate sunt axate pe subiecte ce vizează amenajarea ariilor carstice (Fundătura Ponorului) sau a spaţiilor rurale depopulate (Goteşti) şi valorificarea turistică a patrimoniului cultural (Cetatea Haţegului, Valea râului Alb şi sectorul de cale ferată Băuţar-Subcetate). Cartea se adresează mediului academic, dar şi actorilor locali din domeniul planificării teritoriale.

 


 

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI AITON

Coordonator: Pompei Cocean
Editura: Risoprint
Anul apariţiei: 2014
Detalii: 129 p., format A4, 97 fig., 83 titluri bibliografice
ISBN 978-973-53-1192-6

Elaborată de un colectiv de tineri cercetători ai Centrului de Geografie Regională, sub îndrumarea prof. univ. dr. Pompei Cocean, lucrarea prezintă potenţialele direcţii de dezvoltare ale unei unităţi administrative de rang inferior, comunal, în speţă comuna Aiton, judeţul Cluj. Trecând prin filtrul radiografierii obiective a realităţii teritoriale (potenţial natural şi demografic, reţeaua de localităţi, patrimoniul construit, infrastructura tehnică a teritoriului, activităţile economice şi socio-culturale), comuna Aiton întruneşte toate valenţele unei comunităţi receptivă la optimizare, inovare şi competitivitate teritorială. Poziţia periferică a celor două localităţi componente, Aiton şi Rediu, la extremitatea estică a Dealurilor Feleacului şi părăsirea drumului roman ce traversa Aitonul, în Evul Mediu, în pofida importanţei istorice pe care o deţinea această aşezare în Antichitate, au dus la conturarea unui rural profund. Cu o viziune de dezvoltare preconizată pentru următoarea jumătate de veac (până în 2050), comuna Aiton are toate atributele metamorfozării ei într-o unitate teritorială dinamică, prin redresarea economică pe baza creşterii pretabilităţii agricole, a regenerării umane şi a valorificării patrimoniului material şi spiritual al comunei.

 


STRATEGIA DE DEZVOLTARE A BAZINULUI HIDROGRAFIC SOMEŞ / DEVELOPMENT STRATEGY OF THE SOMEŞ CATCHMENT AREA / A SZAMOS VÍZGYŰJTŐ TERÜLETÉNEK FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

Coordonatori: Pompei Cocean, Annamária Göncz
Editura: Risoprint
Anul apariţiei: 2012
Detalii: 274 p., format A4, 41 fig., 40 titluri bibliografice
ISBN 978-973-53-0736-3

Această carte a fost realizată de Universitatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Geografie, Cluj-Napoca, în colaborare cu VÁTI - Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană, Budapesta, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, Bucureşti şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Bucureşti. Materialul include rezultatele proiectului pilot dedicat bazinului hidrografic Someş, elaborat în cadrul proiectului intitulat Dezvoltarea bazinului hidrografic Tisa (SEE/A/638/4.2./X - TICAD), finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei. Scopul acestui proiect pilot a fost acela de a stabili un cadru comun şi o reţea transnaţională de experţi cu privire la oferirea unor soluţii privind riscurile naturale, antropice şi industriale şi dezvoltarea socio-economică. Prima parte a cărţii surprinde o analiză integrată detaliată a arealului, reflectând starea environmentală (cele mai importante surse de poluare, arii de conflict, situri SEVESO, exploatări miniere), economică a acestuia, dar şi aspecte vizând gestiunea resurselor de apă. Au fost luate în calcul şi analiza factorilor de decizie şi identificarea oportunităţilor de dezvoltare, a riscurilor sau ameninţărilor. Cea de-a doua parte include rezultatele strategiei de dezvoltare şi formularea unor recomandări de politici pentru factorii de decizie de la nivel naţional, regional şi local.

 


STRATEGII DE DEZVOLTARE URBANĂ. STUDIU DE CAZ: MUNICIPIUL CRAIOVA

Coordonator: Pompei Cocean
Editura: Presa Universitară Clujeană
Anul apariţiei: 2011
Detalii: 226 p., format A4, 41 fig., 7 planşe, 108 titluri bibliografice
ISBN 978-973-595-257-0

Apărută într-un context socio-politic guvernat de o serie de modificări urbanistice mai mult sau mai puţin reuşite, această nouă lucrare a colecţiei Planificare şi amenajare teritorială, Strategii de dezvoltare urbană, editată de Centrul de Geografie Regională al Universităţii Babeş-Bolyai, aduce în prim plan o altă perspectivă de amenajare a unui teritoriu la nivel microscalar – oraşul. Disfuncţiile, disparităţile existente la nivel teritorial, fie că raportarea se face la activităţile socio-economice şi asigurarea competitivităţii lor, la evaluarea resurselor naturale existente şi măsurile de conservare a lor, fie la infrastructurile tehnico-edilitare şi turistice ce asigură accesibilitatea populaţiei şi interconectivitatea aşezărilor, dar şi oportunităţile prefigurate reclamă asumarea unor decizii/soluţii menite a transforma respectivul loc/areal/teritoriu într-un important pol de creştere sau arie gravitaţională. Un rol asumat, în primă instanţă, de Primăria municipiului Craiova, secondat de elaboratorul documentaţiei şi conştientizat şi responsabilizat ulterior de comunitatea locală. Cu o importantă concentrare de specializări medicale şi ale învăţământului universitar, o economie în curs de afirmare, cu paşi direcţionaţi dinspre ramurile industriale tradiţionale spre industrii cu un puternic caracter inovativ, şi un puternic caracter întreprinzător al localnicilor, Craiova se remarcă drept un oraş cu valenţe metropolitane transnaţionale, unde locul tradiţiei este completat, şi nu suprimat, de un mediu inovativ. Viziunea strategică propusă are în vedere tocmai aceste trăsături definitorii ale municipiului Craiova, creşterea calităţii vieţii sau existenţa unei administraţii publice performante, dublată de o capacitate crescută de susţinere a comunităţii locale devenind principalele deziderate ale prezentei strategii, exprimate ca intenţii de-a lungul direcţiilor de dezvoltare, a obiectivelor, măsurilor şi acţiunilor concrete formulate.

 


PLANIFICAREA ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI ZONAL. STUDIU DE CAZ: VALEA HÂRTIBACIULUI

Editura: Presa Universitară Clujeană
Anul apariţiei: 2010
Detalii: 216 p., format A4, 42 fig., 6 planşe, 69 titluri bibliografice
ISBN: 978-973-595-104-7

Situată chiar în inima ţării, Valea Hârtibaciului, contrar avantajelor poziţionale de care dispune, se caracterizează printr-un accentuat ruralism, devenind un teritoriu de profundă izolare. În afară de acest prim aspect, individualizarea unui spaţiu mental propriu, suprapunerea peste Podişul Hârtibaciu, definit de prezenţa arealelor protejate, sau iniţiativele comunităţii de constituire a unei microasociaţii de dezvoltare socio-economică care să le servească interesele constituie premisele de susţinere a devenirii teritoriului zonal ca regiune de program. Prezenta lucrare şi-a propus, cu obstinenţă, să treacă dincolo de situaţia teritorială existentă şi să prezinte, justificat şi obiectiv, un ansamblu de direcţii, măsuri şi obiective, particularizate pentru domeniile principale de acţiune (mediu, resurse socio-umane, economie, infrastructura tehnică, reţeaua de localităţi, patrimoniul construit etc.).

 


aMĂRGINIMEA SIBIULUI. PLANIFICARE ŞI AMENAJARE TERITORIALĂ

Coordonator: Pompei Cocean
Editura: Presa Universitară Clujeană
Anul apariţiei: 2009
Detalii: 282 p., format A4, 64 fig., 5 planşe, 91 titluri bibliografice
ISBN: 978-973-610-962-1

Cadru optim de manifestare a coeziunii teritoriale, prin prezenţa unui spaţiu mental bine creionat, Mărginimea Sibiului reprezintă o regiune clar definită spaţial în centrul ţării, care poate beneficia de toate pârghiile necesare transformării acesteia într-o regiune de program autentică. Având drept punct de plecare o analiză obiectivă a situaţiei existente, din care nu au fost omise resursele naturale şi umane, dar nici infrastructurile tehnice ale teritoriului, aspectele socio-economice, environmentale, analiză văzută prin lupa disfuncţiilor, această unitate teritorială zonală răspunde necesităţii beneficiarilor, în primul rând al comunităţii locale, prin formularea unor obiective strategice de referinţă şi cu aplicabilitate menite a rezolva disfuncţiile Mărginimii.

 

 

 


vAMENAJAREA TERITORIILOR PERIURBANE. STUDIU DE CAZ: ZONA PERIURBANĂ BISTRIŢA

Coordonator: Pompei Cocean
Editura: Presa Universitară Clujeană
Anul apariţiei: 2007
Detalii: 272 p., format A4, 53 fig., 10 planşe, 61 titluri bibliografice
ISBN: (10) 973-610-466-4, (13) 978-973-610-466-4

Introspecţiile menite a  radiografia „starea” unui teritoriu în vederea elaborării de strategii de dezvoltare durabilă  au  grade diferite  de complexitate, în strânsă corelaţie cu mărimea entităţii spaţiale abordate (regiune, zonă, loc) şi cu diversitatea planurilor care interfaţează. Studiul de amenajare, aplicat aici unei structuri teritoriale aparte, dar extrem de răspândită şi de caracteristică - numită zonă periurbană - îşi propune, indiferent de locaţia sa (în acest caz, zona periurbană a municipiului Bistriţa) să reliefeze potenţialul de devenire al spaţiului respectiv, luând ca reper, în mod indispensabil, ca o condiţie sine qua non, stadiul momentului de faţă, alături de reliefarea disfuncţiilor existente. Importanţa şi viabilitatea acestui studiu de amenajare este înmagazinată în fidelitatea evidenţierii structurii şi funcţiilor sistemului teritorial periurban, a elaborării acelor strategii de dezvoltare sectorială capabile să antreneze întregul potenţial al zonei şi care să o transforme, într-un interval temporal cât mai scurt, într-un actor competitiv pe piaţa regională, naţională sau internaţională. 

 

 


cPLANUL DE AMENAJARE A TERITORIULUI REGIUNII DE NORD-VEST (PATR). COORDONATE MAJORE

Coordonator: Pompei Cocean
Editura: Presa Universitară Clujeană
Anul apariţiei: 2004
Detalii: 273 p., format A4, 63 fig.
ISBN: 973-610-284-X

Vasta şi complexa analiză a teritoriului regional, ilustrată în acest caz pentru Regiunea de Nord-Vest, devine un conglomerat de soluţii practice imediate dar şi un punct de reper pentru viitoarele demersuri de amenajare. Cunoaşterea detaliată a realităţilor teritoriului, viziunea spaţială ce răzbate din paginile lucrării cât şi surprinderea interrelaţiilor dintre diversele componente ale regiunii (infrastructura tehnică, aspectele economice competitive, resursele socio-umane complexe şi starea mediului) condiţionează reuşita acestui model de amenajare.